Bài đăng

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13-6-2019, hiệu lực từ 01-7-2020

 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14  ngày 13-6-2019, hiệu lực từ 01-7-2020 MỤC LỤC LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 Chương I 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .. 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh . 1 Điều 2. Đối tượng áp dụng . 1 Điều 3. Giải thích từ ngữ . 1 Điều 4. Nội dung quản lý thuế . 4 Điều 5. Nguyên tắc quản lý thuế . 4 Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế . 4 Điều 7. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế . 5 Điều 8. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế . 5 Điều 9. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế . 6 Điều 10. Xây dựng lực lượng quản lý thuế . 7 Điều 11. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế . 7 Điều 12. Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế . 7 Điều 13. Kế toán, thống kê về thuế . 8 Chương II 8 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ THUẾ .. 8 Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ . 8 Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ   8 Điều 16. Quyền của người nộp thuế . 10 Điều 17. Trách nhiệm